Adaptacija predstavlja prilagođavanje na izmenjene uslove života.

Mitigacija je ublažavanje efekata klimatskih promena.

Adaptacija porazumeva identifikaciju opcija i sprovođenje akcija koje će obezbediti adekvatni odgovor na već prisutne, ali i očekivane promene klime u budućnosti.

Da bi se mere adaptacije uspešno primenile potrebno je aktivnosti, procese i planove pripremati i realizovati uzimajući u obzir očekivane promene klime

Okvirna konvencija UN o promeni klime i Sporazum iz Pariza definišu adaptaciju kao globalni izazov, koji zahteva uključenje u socio-ekonomske politike i politike zaštite životne sredine.

Uspešnost adaptacije zavisi od uključenja zainteresovanih strana i njihovog aktivnog učešća kako u kreiranju, tako i u sprovođenju mera

Do sada je u Srbiji utvrđena pogođenost pojedinih ekonomskih sektora kroz: smanjenje i godišnje fluktuacije prinosa, promene perioda radova u polju, promene godišnjih, mesečnih i dnevnih rečnih protoka, sušenje šuma i šumske požare, promene rasprostranjenosti i pojave štetočina i bolesti. Štete izazvane elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama prelaze 7 milijardi USD samo u poslednjih 20 godina. Pri tome, ovaj podatak predstavlja minimalni iznos, s obzirom na dostupnost i kvalitet podataka o štetama i gubicima.

(Serbia NAP – Nacionalni adaptacioni plan)

(Visited 22 times, 1 visits today)
Last modified: February 28, 2022