Javne politike u oblasti klimatskih promena grada Sombora Tokom istraživanja usklađenosti lokalnih javnih politika sa  zakonskim propisima koje lokalna samouprava ima obavezu da donese i da ih javno objavi na svom sajtu, a koje je Pokret gorana Sombor sproveo u okviru realizacije projekta “Prihvatimo odgovornost i […]
Pristup adaptaciji na klimatske promene – više od planova   Poslednjih decenija postalo je očigledno da su svi ekosistemi značajno ugroženi. Čovek je svojim delovanjem uticao na zagađenje prirode i doprineo ubrzanoj degradaciji životne sredine. Promene klimatskih uslova utiču na svakodnevni život zbog izmenjenih vremenskih događaja […]
Studija o vrstama pogodnim za pošumljavanje na teritoriji grada Sombora Istraživanje o rasadničkoj proizvodnji na teritoriji Vojvodine u kome je Pokret gorana Sombor učestvovao u okviru projekta „Pošumimo Vojvodinu – Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama zaštite prirode i pošumljavanju u AP  Vojvodini” […]