Na tržištu je primetan nedostatak radne snage za poslove u poljoprivredi koji zahtevaju fizički rad, a mladi se nerado uključuju u ove poslove. Stanovništvo je sve starije i postoji potreba da se mlađi ljudi osposobe i angažuju za poslove uređenja zelenih površina, javnih i privatnih. Mladi koji su nezaposleni, bez odgovarajućih kvalifikacija ili studenti, nemaju mogućnost da se adekvatno obuče za rad sa mašinama u ponudi NSZZ. Oni se uglavnom angažuju na sezonskim i povremenim poslovima i ne stiču odgovarajuće kvalifikacije. Obučavanjem za rasadničarsku proizvodnju i rad sa baštenskom mehanizacijom podigao bi se kvalitet njihovih usluga i mogućnost (samo)zapošljavanja.
Specifični cilj projekta “EKOnomsko jačanje mladih” je da se kroz zapošljavanje u udruženju na radu u rasadničarskim poslovima pojača učestvovanje ovih grupa mladih, koje se inače ne bi volonterski uključile u aktivnosti udruženja, ojača kapacitet udruženja jer mladi nemaju jasnu ideju kako bi mogli da doprinesu ostvarivanju ciljeva udruženja bez pomoći naših članova, koji su uglavnom stariji od njihovog uzrasta, zaposleni i sa stalnim obavezama. Na ovaj način projekat pruža mogućnost da se mladi bez adekvatnih kvalifikacija, duže nezaposleni angažuju na sezonskim poslovima, dok se proizvodnja ne razvije u takvoj meri da bude moguće njihovo stalno zaposlenje ili da sami ponude svoje usluge na tržištu.
Angažovanje mladih ne podrazumeva samo sezonske poslove, već sveobuhvatno uključivanje u rad udruženja. Uključivanje u društveno koristan rad mladi ne prepoznaju, pre svega zbog nedostatka posla i osnovnih sredstava kojim bi obezbedili egzistenciju. Kroz realizaciju ovog projekta Pokret gorana Sombor nudi mogućnost za dodatne prihode.

Projekat se finansira iz budžeta grada Sombora u okviru LAP-a za mlade 2021.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Last modified: February 18, 2022