U 2020. godini rebalansom budžeta iz programa Fonda za šume APV izbrisane su sve aktivnosti i sredstva za pošumljavanje. Tako smo došli u apsurdnu situaciju da u fondu za šume nema para za pošumljavanje, što potpuno obesmišljava postojanje fonda i pokazuje koliko donosioci odluka vrednuju pošumljavanje. Sa druge strane, više od dve trećine sredstava fonda troši se za izgradnju šumskih puteva, što je aktivnost korišćenja šuma, u cilju veće pristupačnosti za dalju seču i jeftiniji prevoz posečenih stabala. Na ovu stavku trošeno je između 69 i 78 miliona dinara godišnje.

Na lokalnom nivou, stanje je još nepovoljnije. Od 45 opština i gradova u APV, samo jedna opština imala je godišnje programe korišćenja sredstava od naknade za seču šume, dok je samo njih tri imalo meru podizanja vetrozaštitnih pojaseva kroz programe zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Istraživanje stanja u šumskim rasadnicima pokazano je da rasadnici nemau kapaciteta da proizvedu dovoljan broj raznovrsnih i ekološki kvalitetnih sadnica za obimnija pošumljavanja.

Nerešeni imovinsko-pravni odnosi na poljoprivrednom zemljištu, neusaglašenost podataka iz katastra sa stanjem na terenu,  nezainteresovanost lokalnih samouprava i drugih aktera za konkurse za pošumljavanje, nevoljnost da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini izdvoji za pošumljavanje, nepostojanje planskih dokumenata u vezi pošumljavanja, pošumljavanje ekološki manje vrednim vrstama i „plantažno šumarstvo“ klonskim vrstama… sve to sprečava intenzivnije pošumljavanje u AP Vojvodini.

Pored svega, poslednjih godina uočava se povećanje planiranih i izvršenih seča šume u skoro svim gazdinskim jedinicama u AP Vojvodini.

Najvažniji problem je što zainteresovana i šira javnost, građani, ne učestvuju u odlučivanju o tretmanu šuma, ni zaštićenih područja prirode, niti u sastavljanju programa korišćenja šuma i zaštićenih područja, niti je izveštavana o sprovođenju programa, ni o stanju reforme politike zaštite prirode u pregovorima u poglavlju 27.

Šta se dešava sa izvršenjem prostornih planova u vezi pošumljavanja? Šume u urbanim sredinama nemaju isti tretman kao šume u gazdinskim jedinicama javnih šumarskih preduzeća i u planskim dokumentima se nazivaju zaštitnim šumama koje mogu biti na poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu. Iz tog razloga postoji neophodnost da se zemljište namenjeno pošumljavanju preimenuje kao šumsko i trajno zaštiti od uništavanja. U nastupajućim klimatskim uslovima to je najjednostavnija I najefikasnija mera adaptacije koja može da se sprovede svake godine.

Izveštaj o projektu koji je sproveden u 2021.godini i koji se nastavlja sa proširenim aktivnostima pogledajte na Youtube kanalu.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Tags: , , , , Last modified: September 25, 2022