PREKOGRANIČNA SARADNJA U RESTAURACIJI ŠUMA I ŠUMSKIH PREDELA U POPLAVNIM PODRUČJIMA

Pokret gorana Sombor je 21.juna na poziv Instituta za nizijsko šumarstvo I životnu sredinu učestvovao u prvoj interaktivnoj radionici u okviru projekta SUPERB, kao zainteresovana strana I organizacija civilnog društva koja ima dugogodišnju saradnju sa Institutom.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom učestvuje na projektu HORIZONT 2020, koji je počeo 1. decembra 2021 godine. pod nazivom SUPERB (Sistematska rešenja za obnovu šumskih ekosistema na većim površinama sa ciljem povećanja biodiverziteta i opšte korisnih funkcija šuma).

Primarni cilj u okviru ovog projekta je sinteza postojećih znanja o restauraciji šuma, kao i stvarna akcija na terenu, odnosno demonstracija dobrih praksi obnavljanja šuma.

Projekat SUPERB je projekat čiji je glavni zadatak razvoj i implementacija dugoročnih i održivih rešenja za obnovu šuma i šumskih predela na 12 različitih demonstracijskih područja u Evropi, u uskoj saradnji sa lokalnim vlasnicima zemljišta, važnim lokalnim akterima i preduzetnicima.

Cilj ovog projekta je i implementacija smernica na širem području i stvaranje podloge za dugoročno planiranje i donošenje odluka u restauraciji šuma uzimajući u obzir različita znanja i perspektive.

Ovaj četvorogodišnji projekat sprovodi konzorcijum od 36 partnera iz nauke i prakse iz cele Evrope, a vodi ga Evropski šumarski institut (EFI). SUPERB dodatno podržava najmanje 90 regionalnih međunarodnih pridruženih projektnih partnera, koji imaju veze sa upravljanjem i zaštitom evropskih površina pod šumama. Počevši od decembra 2021. godine , SUPERB ima za cilj da obnovi naš šumski pejzaž stvaranjem uslova koji omogućavaju implementaciju restauracije šuma i adaptaciju različitim uslovima sredine.

Jedno od odabranih demo područja je i Gornje Podunavlje, zaštićeni rezervat prirode, duž hrvatsko/srpske granice SUPERB će omogućiti međunarodnu saradnju za obnovu poplavnih šuma koje su ugrožene zbog poljoprivrede i urbanog razvoja, što je negativno uticalo na prirodni vodni režim i promenilo sastav drveća. Demo područje se prostire na 60 ha.

Pored Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu na projektu SUPERB učestvuje i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu sa svojim projektom obnove bukovih i hrastovih šuma u području Centralne Srbije na oko 200 ha.

Restauracija ekosistema je složen proces, od identifikacije pejzaža kojima je potrebna pomoć do određivanja najboljih praksi za sadnju drveća i promovisanja prirodne regeneracije.

Da bi pomogli akterima restauracije, fondacijama i drugim partnerima da planiraju, sprovode i prate uspešne projekte, FAO (Organizacija za hranu I poljoprivredu UN) i Institut za svetske resurse (WRI) kreirali su AURORA  veb aplikaciju pod nazivom Procena, razumevanje i izveštavanje o aktivnostima restauracije koja ima za cilj da pomogne zainteresovanim stranama da razviju sistem nadzora prilagođen njihovim potrebama identifikovanjem indikatora i metrike za praćenje napretka ka postavljenim ciljevima restauracije. Aplikacija je dostupna svima.

(Visited 236 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , , , , Last modified: June 26, 2022