U prostornim planovima naseljenih mesta ne postoji kategorija urbanih šuma. U Srbiji se one vode kao zaštitno zelenilo i park-šume.

U svetu, pogotovo u velikim gradovima gde je izraženo zagađenje vazduha i gde toplotni talasi imaju sve veći uticaj na zdravlje i funkcionisanje stanovništva, urbane šume sve više dobijaju na značaju i prepoznaju se kao nezamenljiv infrastrukturni deo prostora koji pomaže kod ublažavanja klimatskih uticaja. Pored toga, dokazano je da prisustvo šume u urbanim sredinama dovodi do poboljšanja opšteg stanja i raspoloženja stanovništva, deluju relaksirajuće i oslobađaju od svakodnevnog stresa.

Urbane šume su šume u pravom smislu te reči poput  prašuma i  imaju veliki kapacitet proizvodnje kiseonika i zarobljavanja ugljen dioksida.

U Evropi je do sada podignuto oko 3000 urbanih šuma, uglavnom u Belgiji, zahvaljujući entuzijazmu udruženja “Urban forest”. Koncept urbanih šuma postavio je japanski biolog Akira Miyawaki posmatrajući zelenilo u okolini hramova i svetilišta. Japan je od 17.veka imao veliki problem sa uništavanjem šuma jer se drvna građa  masovno koristila za izgradnju i industriju i to je dovelo do skoro potpunog uništenja šumskih ekosistema i na kraju do gladi jer je zemljište osiromašeno usled nedostatka prirodnog đubriva koje je stanovništvo uzimalo iz šuma.

Od 18.veka Japan potpuno menja sistem upravljanja i odnosa prema šumama. Država je uvela stroge i precizne mere koje su dovele do sadšnjeg stanja pa je Japan zemlja sa najvećim procentom šuma prema broju stanovnika.

Kao jedan deo predloga za donošenje Lokalnog akcionog plana pošumljavanja na teritoriji grada Sombra koji je cilj projekta “Prihvatimo odgovornost i sadimo šume” biće i definisanje urbanih šuma i predlog za njihovo usvajanje kao kategorije u prostornim planovima grada Sombora. Šume u planskim dokumentima nemaju zaštitu kakvu imaju šume po Zakonu o šumama koje su u nadležnosti javnih preduzeća i s toga nisu dovoljno zaštićene. Lokalne samouprave imaju mogućnost da definisanjem kategorije urbanih šuma zaštite ovu vrstu zelenila od uništavanja i ubrzaju proces pošumljavanja u svojim opštinama i gradovima.

Šta su urbane šume pročitajte ovde.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Tags: , , , Last modified: February 28, 2022